Korporativ boshqaruv bo’yicha jamiyatning ichki hujjatlari

 
  Yagona aksiyador to'g'risidagi Nizom

  Kuzatuv Kengashi to'g'risidagi Nizom

  Taftish Komissiyasi to'g'risidagi Nizom
 
  Ijro organi to'g'risidagi Nizom

  Dividend siyosati to'g'risidagi Nizom
 
  Axborot siyosati to'g'risidagi Nizom

  Ichki nazorat to'g'risidagi Nizom

  Aksiyadorlik jamiyatida manfaatlar qarama-qarshiligi holatida xarakatlar to'g'risidagi Nizom