Asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI)

Oʻzbekiston temir yoʻllari" AJning 2020-yil natijalari boʻyicha asosiy samaradorlik koʻrsatkichlari tahlili

Faoliyat koʻrsatkichlari (baholash mezonlari) Oʻlchov birligi Ulushi Prognoz Amalda Bajarilishi, foizda SYK
1 Foiz, soliq va amortizatsiya ajratmalarini hisobga olmagan foyda (EBITDA) mlrd.soʻm 1,5 800,000 1 489,018 186,127 2,792
2 Xarajat va daromadning nisbati koeffitsiyenti
(CIR - Cost Income Ratio)*
K 1,5 0,800 0,806 99,235 1,489
3 Jalb qilingan kapital rentabelligi (ROCE - Return on Capital Employed)*  K 1,0 0,032 0,002 6,557 0,066
4 Aksioner (xususiy) kapital rentabelligi (ROE - Return On Equity) K 1,0 0,06 0,008 12,993 0,130
5 Aksioner investitsiyasiing rentabelligi (TSR - Total Shareholders Return)* K          
6 Aktivlar rentabelligi K 6,0 0,01 0,001 14,933 0,896
7 Mutloq likvidlik koeffitsiyenti K 20,0 0,120 0,294 245,067 49,013
8 Moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti K 15,0 6,010 8,58 142,789 21,418
9 Kreditorlik qarzlarini aylanish davri, kun kun 18,0 90,000 72,524 124,097 22,338
10 Debitorlik qarzlarini aylanish davri, kun kun 18,0 80,00 87,25 91,69 16,50
11 Qoplash koeffitsiyenti
(toʻlov qobiliyati)
K 17,5 3,00 6,99 232,95 40,77
12 Oddiy aksiyalarning daromadligi   0,5 0,01 0,00 0,00 0,00
13 Debitorlik qarzlarini pasayishi (qoʻyilgan masalaga
nisbatdan foizda)
%          
Jami:   100,00       155,41

*)  Изох: Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq hisobotlarni nashr etishga o'tgandan keyin yakunlanishi.


Oʻzbekiston temir yoʻllari" AJning 2020-yil natijalari boʻyicha qoʻshimcha samaradorlik koʻrsatkichlari tahlili
      
Faoliyat koʻrsatkichlari
(baholash mezonlari)
Oʻlchov birligi Ulushi Prognoz Amalda Bajarilishi, foizda SYK
1 Asosiy vositalarning eskirish koeffitsiyenti K 2,1 0,25 0,3749 66,6811 1,4003
2 Asosiy vositalarning yangilanish koeffitsiyenti K 1,2 0,15 0,9684 645,5672 7,7468
3 Mehnat unumdorligi ming soʻm
1 ishchiga
12,0 166 111,3 172 495,0 103,8430 12,4612
4 Fond qaytimi soʻm/1 soʻmlik AF qiymati 7,1 0,6 0,5389 89,8102 6,3765
5 Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish koeffitsenti K          
6 Energiya samaradorlik (mahsulot tannarxidagi enegriya xarajati ulushi) % 11,00 0,12 0,1096 109,4738 12,0421
7 Personallarni oʻqitish xarajatlari, 1 ishchi xisobiga ming soʻm
1 ishchiga
7,0 13,7 20,9863 153,1846 10,7229
8 Xodimlarning qoʻnimsizlik darajasi K 0,8 1,00 0,97708 102,3457 0,8188
9 Investitsiya dasturini bajarilishi, pul xisobida mln.
AQSH doll. 
7,8 198,14 212,05 107,0203 8,3476
10 Ishlab chiqarish quvvati ishga tushishi koʻrsatkilarining basharilish indikatori             
11 Eksport koʻrsatkichining bajarilishi (pul hajmiga nisbatan % da) % 2,0 100,00 100,70 100,7000 2,0140
12 Joʻnatilgan yuklar,mln.tn mln.tn 19,0 71,06 70,650 99,4230 18,8904
13 Joʻnatilgan yoʻlovchilar, mln.kishi mln.kishi 30 17,98 6,155 34,2325 10,2697
JAMI :   100       91,1